OBJECTIVE OF PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD

  • เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนารูปแบบสินค้าที่เป็น ของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกและออกแบบโดยคนไทย รวมทั้งสร้างชื่อเสียงทางการค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในตลาดต่างประเทศ
  • เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการส่งออกของไทยมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย เปิดตลาดต่างประเทศโดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง เพื่อให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันและรักษาตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย เปิดตลาดต่างประเทศโดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ได้รับรางวัล

ได้รับโล่และเกียรติบัตร

สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ จากนายกรัฐมนตรี

ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้

หรือร่วมจัดงานแสดงสินค้ากับกรมทั้งในและต่างประเทศ

ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

และสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award ในการส่งเสริมการขาย

ประเภทรางวัล

BEST EXPORTER

รางวัลผู้ส่งออกธุรกิจยอดเยี่ยม

BEST INNOVATION

รางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม

BEST THAI BRAND

รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม

BEST DESIGN

รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม

BEST SERVICE ENTERPRISE AWARD

รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม

BEST OTOP

รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม

BEST HALAL

รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม
(สินค้าอาหาร สินค้าสุขภาพและความงาม)

Last year was mind blowing

We have dedicated tracks for every industry Whether you want to hire tech’s top talent meet with the policymakers.

Winner Directory

สถานที่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000