กิจกรรม Orientation ให้กับผู้สนใจสมัคร PM Award 2021 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์การพิจารณาและตัดสินผู้สมัคร รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น Prime Minister’s Export Award 2021
ซึ่งได้รับเกียรติจากทางฝ่ายเลขา กรรมการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญของแต่ละสาขา มาร่วมให้ความรู้ อธิบายถึงหลักเกณฑ์สำคัญ การให้คะแนน รวมทั้งตอบข้อซักถาม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (บางกระสอ) 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000