ปี ๒๕๓๕ ในสมัยนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน กระทรวงพาณิชย์ได้จัดให้มีการพิจารณารางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award หรือ PM Export Award) เป็นครั้งแรก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้า และบริการที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่ม และพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศ ภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้า และบริการของประเทศ โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาล ที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๔) เป็นปีที่ ๓๐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการมอบรางวัลทุกครั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาสินค้า และบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จนสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและมูลค่ารวม ทั้งเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักเข้าประเทศ

ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

 • ได้รับโล่และเกียรติบัตรสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ จากนายกรัฐมนตรี
 • ได้รับสิทธิพิเศษกับกรมทั้งในและต่างประเทศ
  – ร่วมกิจกรรมเจรจาการค้า
  – ร่วมออกบูทในต่างประเทศ
  – ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา
  – ขายของออนไลน์บน Thaitrade.com
 • ได้รับการประชาสัมพันธ์